Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2014

Nemii
Reposted fromzamulasz zamulasz viaqcharska qcharska
Nemii
4755 29de 390
Reposted fromprzegrany przegrany viarerun rerun

July 11 2014

Nemii
1373 068e 390
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul vianebthat nebthat
Nemii
9003 b11e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 10 2014

Nemii
5834 2432 390
Reposted bynamida namida
Nemii
5758 48ac 390
Reposted byhitomi hitomi

July 04 2014

Nemii
4988 f9ce 390

June 24 2014

Nemii
1184 8b90 390
Reposted byalekstymiaSapereAudeteknolovesong
Nemii
1063 0422 390

June 20 2014

Nemii
-Nie zakochałeś się jeszcze
we właściwiej osobie?
-Niestety, moją jedyną miłością
 pozostaję ja sam.
 -Przynajmniej nie martwisz się odrzuceniem, chłopcze.
-Niekoniecznie. Od czasu do czasu się odtrącam, żeby było ciekawiej.
— Cassandra Clare (Miasto Kości)
Reposted bybyMBcreativity byMBcreativity

June 18 2014

Nemii
1005 b0d4 390
Reposted fromretaliate retaliate
Nemii
1148 ce19 390
Reposted fromretaliate retaliate
Nemii
3515 6583 390

June 09 2014

Nemii
7318 b732 390

June 07 2014

Nemii
0784 5c5f 390

June 03 2014

5626 155e 390
Reposted fromfreakish freakish viaCarbonMonoxide CarbonMonoxide

June 01 2014

Nemii
1172 0d3c 390
Edward Stachura, "Kropka nad ypsylonem"
Reposted fromCRANE CRANE viazapachsiana zapachsiana

May 31 2014

Nemii
3625 88fa 390
Reposted fromcrayoncat crayoncat

May 29 2014

Nemii
1527 8c2d 390
Reposted fromklaura klaura viaRedPenny RedPenny
Nemii
2994 de20 390
Reposted fromcrayoncat crayoncat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl